opc_loader

Lista Á…¼yczeÁ…„

kontrola wiekuCzy masz skonczone 18 lat?
Tak Nie
Wydrukuj strone:

Warunki ogólne


Ogólne warunki Delikatesy Echt-Pol VOF, z siedzibÁ„… w Echt.

Wersja waÁ…¼na od 01-04-2018

1. Ogólne
1.1 Niniejsze ogólne zasady i warunki majÁ„… zastosowanie do wszystkich ofert echt-pol.nl. Warunki sÁ„… dostÁ„â„¢pne dla wszystkich i zawarte na stronie internetowej echt-pol.nl. WyÁ…›lemy Ci pisemnÁ„… kopiÁ„â„¢ na Á…¼Á„…danie.
1.2 SkÁ…‚adajÁ„…c zamówienie, potwierdzasz, Á…¼e zgadzasz siÁ„â„¢ z warunkami dostawy i pÁ…‚atnoÁ…›ci. echt-pol.nl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy i / lub pÁ…‚atnoÁ…›ci po upÁ…‚ywie terminu.
1.3 O ile nie uzgodniono inaczej na piÁ…›mie, ogólne lub szczegóÁ…‚owe warunki lub postanowienia stron trzecich nie sÁ„… uznawane przez echt-pol.nl.

1.4 echt-pol.nl gwarantuje, Á…¼e dostarczony produkt speÁ…‚nia warunki umowy i speÁ…‚nia specyfikacje okreÁ…›lone w ofercie.

2. Dostawa
2.1 Dostawa odbywa siÁ„â„¢ do wyczerpania zapasów.
2.2 W ramach zasad sprzedaÁ…¼y na odlegÁ…‚oÁ…›Á„‡, echt-pol.nl zrealizuje zamówienia co najmniej w ciÁ„…gu 31 dni. JeÁ…›li nie jest to moÁ…¼liwe (bo zamówiÁ…‚ na stanie lub nie jest juÁ…¼ dostÁ„â„¢pna) lub istniejÁ„… inne przyczyny opóÁ…ºnienia, lub rozkaz nie moÁ…¼e lub tylko czÁ„â„¢Á…›ciowo zrealizowane, klienci otrzymajÁ„… w ciÁ„…gu 1 miesiÁ„…ca po zÁ…‚oÁ…¼eniu zamówienia w takim przypadku ma on prawo anulowaÁ„‡ zamówienie. Anulowanie w przypadku odstÁ„…pienia od zamówienia w terminie 31 dni jest moÁ…¼liwe pod warunkiem, Á…¼e podejmiemy administracyjne koszty anulowania i to jest 10% caÁ…‚kowitej kwoty zamówienia.
2.3 ObowiÁ„…zek dostawa echt-pol.nl woli, z zastrzeÁ…¼eniem dowodu sÁ„… speÁ…‚nione po raz oferowane do klienta dostarczonych przez echt-pol.nl. W przypadku dostawy do domu, raport przewoÁ…ºnika, który implikuje odmowÁ„â„¢ przyjÁ„â„¢cia, sÁ…‚uÁ…¼y jako peÁ…‚ny dowód oferty dostawy.
2.4 Wszystkie terminy wymienione na stronie internetowej majÁ„… charakter orientacyjny. Z wymienionych terminów nie moÁ…¼na zatem czerpaÁ„‡ Á…¼adnych praw.

3. Ceny
3.1 Ceny nie ulegnÁ„… zwiÁ„â„¢kszeniu w okresie obowiÁ„…zywania oferty, chyba Á…¼e podjÁ„â„¢te zostanÁ„… odpowiednie kroki prawne lub jeÁ…›li producent dokona tymczasowych podwyÁ…¼ek cen.
3.2 Wszystkie ceny na stronie podlegajÁ„… drukarce i bÁ…‚Á„â„¢dom literowym. Nie ponosimy odpowiedzialnoÁ…›ci za konsekwencje bÁ…‚Á„â„¢dów drukowania i pisania.
3.3 Wszystkie ceny na stronie podawane sÁ„… w euro i zawierajÁ„… podatek VAT w wysokoÁ…›ci 6% i 21%.

4. Okres widocznoÁ…›ci / prawo odstÁ„…pienia od umowy
4.1 JeÁ…›li jest zakup konsumentów, na podstawie ustawy o odlegÁ…‚oÁ…›Á„‡ (art 7: 5 BW), kupujÁ„…cy ma prawo do zwrotu (czÁ„â„¢Á…›Á„‡) towar w ciÁ„…gu 7 dni bez podania przyczyny. Okres ten rozpoczyna siÁ„â„¢ w momencie dostarczenia zamówionych produktów. JeÁ…›li klient nie odesÁ…‚aÁ…‚ towaru dostarczonego do echt-pol.nl po tym okresie, zakup jest faktem. Klient jest zobowiÁ„…zany, przed przystÁ„…pieniem do zwrotu, w terminie 7 dni roboczych od dostarczenia pisemnego powiadomienia do echt-pol.nl. Klient musi udowodniÁ„‡, Á…¼e dostarczone towary zostaÁ…‚y zwrócone na czas, na przykÁ…‚ad za pomocÁ„… dowodu dostarczenia przesyÁ…‚ki. Zwrot towaru musi nastÁ„…piÁ„‡ w oryginalnym opakowaniu (Á…‚Á„…cznie z akcesoriami i doÁ…‚Á„…czonÁ„… dokumentacjÁ„…) oraz w nowym stanie. JeÁ…¼eli towary zostaÁ…‚y wykorzystane przez klienta, obciÁ„…Á…¼one lub uszkodzone w jakikolwiek sposób, prawo do rozwiÁ„…zania w rozumieniu niniejszego paragrafu wygasa. Z zastrzeÁ…¼eniem postanowieÁ…„ zdania poprzedniego, sÁ„… echt-pol.nl upewniÁ„‡ siÁ„â„¢, Á…¼e w ciÁ„…gu 30 dni od otrzymania zwrotu, peÁ…‚nÁ„… cenÁ„â„¢ zakupu Á…‚Á„…cznie z kosztami wysyÁ…‚ki zostanÁ„… zwrócone klientowi. Zwrot dostarczonych towarów odbywa siÁ„â„¢ caÁ…‚kowicie kosztem i ryzykiem kupujÁ„…cego.
4.2 Prawo do rozwiÁ„…zania, o którym mowa w poprzednim paragrafie, dotyczy wyÁ…‚Á„…cznie dostarczonych towarów i w Á…¼adnym przypadku nie dotyczy usÁ…‚ug, takich jak subskrypcje telefoniczne Warunków.
Ogólne warunki Delikatesy Echt-Pol VOF, z siedzibÁ„… w Echt.


4.3 Prawo odstÁ„…pienia nie dotyczy:

usÁ…‚ugi, których wdroÁ…¼enie, za zgodÁ„… konsumenta, rozpoczÁ„â„¢Á…‚o siÁ„â„¢ na okres siedmiu dni roboczych
towary lub usÁ…‚ugi, których cena podlega fluktuacjom na rynku finansowym, na które dostawca nie ma wpÁ…‚ywu
towary, które zostaÁ…‚y wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta, na przykÁ…‚ad produkty szyte na miarÁ„â„¢ lub które majÁ„… wyraÁ…ºnie osobisty charakter
dla towarów lub usÁ…‚ug, które ze wzglÁ„â„¢du na swój charakter nie mogÁ„… zostaÁ„‡ zwrócone, na przykÁ…‚ad i.v. higieny lub mogÁ„… szybko siÁ„â„¢ pogarszaÁ„‡ lub starzeÁ„‡
nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, z których konsument zepsuÁ…‚ pieczÁ„â„¢Á„‡
dostawa gazet i czasopism; do usÁ…‚ug zakÁ…‚adów i loterii
5. ZarzÁ„…dzanie danymi
5.1 JeÁ…›li zÁ…‚oÁ…¼ysz zamówienie w Echt-pol.nl, Twoje dane bÁ„â„¢dÁ„… zawarte w bazie klientów Echt-pol.nl. Echt-pol.nl stosuje siÁ„â„¢ do ustawy o osobistych rejestrach i nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim.
5.2 Echt-pol.nl szanuje prywatnoÁ…›Á„‡ uÁ…¼ytkowników strony internetowej i zapewnia poufnoÁ…›Á„‡ danych osobowych.
5.3 Echt-pol.nl korzysta z listy mailingowej w niektórych przypadkach. KaÁ…¼da wiadomoÁ…›Á„‡ zawiera instrukcje, aby usunÁ„…Á„‡ siebie z tej listy.

6. Gwarancja

6.1 Echt-pol.nl gwarantuje, Á…¼e dostarczone przez niego produkty sÁ„… zgodne z wymaganiami uÁ…¼ytecznoÁ…›ci, niezawodnoÁ…›ci i trwaÁ…‚oÁ…›ci, zgodnie z rozsÁ„…dnymi zamierzeniami stron umowy zakupu, a zatem sÁ„… odpowiedzialne za fabrycznÁ„… gwarancjÁ„â„¢ dostarczonego produktu.
6.2 Okres gwarancji Echt-pol.nl odpowiada fabrycznemu okresowi gwarancji. Echt-pol.nl nigdy nie ponosi odpowiedzialnoÁ…›ci za ostatecznÁ„… przydatnoÁ…›Á„‡ towarów do kaÁ…¼dego indywidualnego zastosowania przez klienta, ani za porady dotyczÁ„…ce uÁ…¼ycia lub zastosowania towarów.
6.3 Klient jest zobowiÁ„…zany do natychmiastowego sprawdzenia dostarczonego towaru po jego otrzymaniu. JeÁ…¼eli okaÁ…¼e siÁ„â„¢, Á…¼e dostarczony towar jest niewÁ…‚aÁ…›ciwy, nieadekwatny lub niekompletny, wówczas klient (przed przystÁ„…pieniem do zwrotu do Echt-pol.nl) musi niezwÁ…‚ocznie zgÁ…‚osiÁ„‡ te wady Echt-pol.nl na piÁ…›mie. Wszelkie wady lub nieprawidÁ…‚owo dostarczone towary muszÁ„… i mogÁ„… byÁ„‡ zgÁ…‚oszone pisemnie do Echt-pol.nl nie póÁ…ºniej niÁ…¼ 2 miesiÁ„…ce po dostawie. Zwrot towaru musi nastÁ„…piÁ„‡ w oryginalnym opakowaniu (Á…‚Á„…cznie z akcesoriami i doÁ…‚Á„…czonÁ„… dokumentacjÁ„…) oraz w nowym stanie. Uruchomienie po wykryciu awarii, szkodzie powstaÁ…‚ej po wykryciu awarii, obciÁ„…Á…¼eniu i / lub odsprzedaÁ…¼y po wykryciu wady, powoduje, Á…¼e to prawo do reklamacji i zwrotu jest caÁ…‚kowicie anulowane.
6.4 JeÁ…›li reklamacje od kupujÁ„…cego zostanÁ„… uznane za uzasadnione przez Echt-pol.nl, Echt-pol.nl wedÁ…‚ug wÁ…‚asnego uznania zamieni dostarczone towary bezpÁ…‚atnie lub sporzÁ„…dzi pisemne uzgodnienie dotyczÁ„…ce rekompensaty z klientem, przy zaÁ…‚oÁ…¼eniu, Á…¼e odpowiedzialnoÁ…›Á„‡ Echt-pol.nl, a zatem kwota rekompensaty jest zawsze ograniczona do maksymalnej kwoty faktury odpowiednich towarów, lub (wedÁ…‚ug opcji Echt-pol.nl) do maksymalnej w danym przypadku przez ubezpieczenie od odpowiedzialnoÁ…›ci Echt-pol.nl kwota objÁ„â„¢ta. Jakakolwiek odpowiedzialnoÁ…›Á„‡ Echt-pol.nl za jakÁ„…kolwiek innÁ„… formÁ„â„¢ szkody jest wykluczona, w tym dodatkowe odszkodowanie w jakiejkolwiek formie, odszkodowanie za szkody poÁ…›rednie lub wynikajÁ„…ce straty lub szkody z powodu utraconych zysków.
6.5 Echt-pol.nl nie ponosi odpowiedzialnoÁ…›ci za szkody wyrzÁ„…dzone przez zamiar lub równowaÁ…¼nÁ„… Á…›wiadomÁ„… lekkomyÁ…›lnoÁ…›Á„‡ pracowników niekierniczych.
6.6 Gwarancja ta nie obowiÁ„…zuje, jeÁ…¼eli: A) i tak dÁ…‚ugo, jak klient zalega z Echt-pol.nl; B) klient sam naprawiÁ…‚ dostarczone towary i / lub dokonaÁ…‚ ich obróbki lub zleciÁ…‚ naprawÁ„â„¢ i / lub montaÁ…¼ stronom trzecim. C) dostarczone towary sÁ„… naraÁ…¼one na nietypowe okolicznoÁ…›ci lub w inny sposób nieostroÁ…¼ne obchodzenie siÁ„â„¢ lub niezgodne z instrukcjami Echt-pol.nl i / lub instrukcje na opakowaniu sÁ„… traktowane; D) wada jest w caÁ…‚oÁ…›ci lub w czÁ„â„¢Á…›ci wynikiem przepisów, które rzÁ„…d ma lub podejmie w odniesieniu do charakteru lub jakoÁ…›ci uÁ…¼ytych materiaÁ…‚ów;

7. Oferty
7.1 Oferty nie sÁ„… wiÁ„…Á…¼Á„…ce, chyba Á…¼e w ofercie zaznaczono inaczej.
7.2 Po zaakceptowaniu przez nabywcÁ„â„¢ niezobowiÁ„…zujÁ„…cej oferty, Echt-pol.nl zastrzega sobie prawo do odwoÁ…‚ania lub odstÁ„…pienia od oferty w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tej akceptacji.
7.3 Ustne obietnice sÁ„… wiÁ„…Á…¼Á„…ce dla Echt-pol.nl po ich wyraÁ…ºnym potwierdzeniu na piÁ…›mie.
7.4 Oferty z Echt-pol.nl nie odnoszÁ„… siÁ„â„¢ automatycznie do powtarzajÁ„…cych siÁ„â„¢ zamówieÁ…„.
7.5 Echt-pol.nl nie moÁ…¼e zostaÁ„‡ pociÁ„…gniÁ„â„¢ty do swojej oferty, jeÁ…¼eli klient powinien byÁ…‚ zrozumieÁ„‡, Á…¼e oferta lub jakakolwiek jej czÁ„â„¢Á…›Á„‡ zawiera oczywisty bÁ…‚Á„…d lub bÁ…‚Á„…d.
7.6 Dodatki, zmiany i / lub dalsze uzgodnienia sÁ„… waÁ…¼ne tylko po uzgodnieniu na piÁ…›mie.

8. Umowa
8.1 Umowa pomiÁ„â„¢dzy Echt-pol.nl a klientem powstaje po dokonaniu oceny zamówienia przez Echt-pol.nl pod kÁ„…tem wykonalnoÁ…›ci.
8.2 Echt-pol.nl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówieÁ…„ lub zamówieÁ…„ bez podania przyczyn lub do ich akceptacji wyÁ…‚Á„…cznie pod warunkiem, Á…¼e przesyÁ…‚ka zostanie zrealizowana za pobraniem lub po dokonaniu pÁ…‚atnoÁ…›ci z góry.

9. Obrazy i specyfikacje
9.1 Wszystkie obrazy; zdjÁ„â„¢cia, rysunki itp .; np. dane dotyczÁ„…ce masy, wymiarów, kolorów, obrazów etykiet itp. na stronie internetowej Echt-pol.nl sÁ„… jedynie przybliÁ…¼one, majÁ„… charakter orientacyjny i nie mogÁ„… prowadziÁ„‡ do rekompensaty lub rozwiÁ„…zania umowy.

10. SiÁ…‚a wyÁ…¼sza
10.1Echt-pol.nl nie ponosi odpowiedzialnoÁ…›ci, jeÁ…¼eli i w zakresie, w jakim jej zobowiÁ„…zania nie mogÁ„… byÁ„‡ wypeÁ…‚nione z powodu dziaÁ…‚ania siÁ…‚y wyÁ…¼szej.
10.2 SiÁ…‚a wyÁ…¼sza oznacza jakÁ„…kolwiek dziwnÁ„… przyczynÁ„â„¢, a takÁ…¼e wszelkie okolicznoÁ…›ci, które nie powinny byÁ„‡ uzasadnione. OpóÁ…ºnienie lub niewykonanie przez naszych dostawców, zakÁ…‚ócenia w Internecie, zakÁ…‚ócenia w awarii elektrycznej w ruchu e-mail oraz zakÁ…‚óceÁ…„ lub zmian w dowolnej technologii przez osoby trzecie, problemy transportowe, strajków, dziaÁ…‚aÁ…„ rzÁ„…dowych, opóÁ…ºnienia dostaw, zaniedbania przez dostawców i / lub producenci Echt-pol.nl, a takÁ…¼e osób pomocniczych, choroby personelu, wady sprzÁ„â„¢tu pomocniczego lub transportowego sÁ„… wyraÁ…ºnie traktowane jako siÁ…‚a wyÁ…¼sza.
10,3 Echt-pol.nl zastrzega sobie prawo do zawieszenia prawa do swoich obowiÁ„…zków w przypadku wystÁ„…pienia siÁ…‚y wyÁ…¼szej, a takÁ…¼e prawo do rozwiÁ„…zania umowy w caÁ…‚oÁ…›ci lub w czÁ„â„¢Á…›ci, lub twierdzÁ„…, Á…¼e treÁ…›Á„‡ porozumienia zostaÁ…‚ zmieniony tak, wykonanie pozostaje moÁ…¼liwe. W Á…¼adnym przypadku Echt-pol.nl nie jest zobowiÁ„…zany do zapÁ…‚aty Á…¼adnej grzywny lub odszkodowania.
10.4 JeÁ…¼eli Echt-pol.nl w siÁ…‚y wyÁ…¼szej juÁ…¼ czÁ„â„¢Á…›ciowo wypeÁ…‚niÁ…‚ swoje obowiÁ„…zki, czy tylko czÁ„â„¢Á…›Á„‡ swoich zobowiÁ„…zaÁ…„ do przestrzegania przysÁ…‚uguje juÁ…¼ dostarczone lub dostarczane oddzielnie czÁ„â„¢Á…›Á„‡ zapÁ…‚aty, a kupujÁ„…cy jest zobowiÁ„…zany do tej faktury spotkaÁ„‡ siÁ„â„¢ tak, jakby to byÁ…‚a osobna umowa. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy juÁ…¼ dostarczona lub dostarczona czÁ„â„¢Á…›Á„‡ nie ma niezaleÁ…¼nej wartoÁ…›ci.

11. OdpowiedzialnoÁ…›Á„‡
11.1 Echt-pol.nl nie ponosi odpowiedzialnoÁ…›ci za uszkodzenia pojazdów lub innych przedmiotów spowodowane niewÁ…‚aÁ…›ciwym uÁ…¼ytkowaniem produktów. Przed uÁ…¼yciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i / lub skonsultuj siÁ„â„¢ z naszÁ„… stronÁ„… internetowÁ„….

12. ZastrzeÁ…¼enie prawa wÁ…‚asnoÁ…›ci
12.1 WÁ…‚asnoÁ…›Á„‡ wszystkich Echt-pol.nl klientowi sprzedane i dostarczone towary pozostaje Echt-pol.nl dopóki kupujÁ„…cy nie zapÁ…‚aciÁ…‚ roszczeÁ…„ Echt-pol.nl podstawie umowy lub wczeÁ…›niejszych lub póÁ…ºniejszych umów o podobnym charakterze, dopóki klient nie przeprowadzono lub które majÁ„… byÁ„‡ wykonywane w tych lub podobnych umów nie zostaÁ…‚y speÁ…‚nione i tak dÁ…‚ugo, jak roszczenia kupujÁ„…cego Echt-pol.nl o stwierdzenie nie zostaÁ…‚o jeszcze speÁ…‚nione przy wykonywaniu tych obowiÁ„…zków, w tym roszczeÁ…„ zwiÁ„…zanych grzywny, odsetki i koszty, o których mowa w sekcji 3:92 holenderskiego kodeksu cywilnego.
12.2 Towary dostarczane przez Echt-pol.nl, które podlegajÁ„… zastrzeÁ…¼eniu wÁ…‚asnoÁ…›ci, mogÁ„… byÁ„‡ odsprzedawane wyÁ…‚Á„…cznie w ramach normalnej dziaÁ…‚alnoÁ…›ci gospodarczej i nigdy nie mogÁ„… byÁ„‡ wykorzystywane jako Á…›rodek pÁ…‚atniczy.
12.3 Klient nie jest uprawniony do zastawiania towarów objÁ„â„¢tych zastrzeÁ…¼eniem wÁ…‚asnoÁ…›ci ani obciÁ„…Á…¼ania ich w Á…¼aden inny sposób.
12.4 Klient daje bezwarunkowej i nieodwoÁ…‚alnej zgody na Echt-pol.nl lub wyznaczajÁ„…c Echt-pol.nl trzeciÁ„…, gdy Echt-pol.nl jego wÁ…‚asnoÁ…›ciÁ„… do Á„‡wiczeÁ…„, wszystkie te miejsca i miejscach, gdzie jej wÁ…‚asnoÁ…›Á„‡ tam bÁ„â„¢dzie i zabierze tam te rzeczy.
12.5 JeÁ…¼eli osoby trzecie wykorzystaÁ„‡ chcÁ„… ustanowiÁ„‡ lub dochodzenia towarów dostarczanych w ramach zachowania praw TytuÁ…‚ prawny do nich, klient jest zobowiÁ„…zany Echt-pol.nl tak szybko jak to moÁ…¼na oczekiwaÁ„‡, aby poinformowaÁ„‡.
12.6 Klient jest zobowiÁ„…zany do ubezpieczenia towarów dostarczonych w ramach zastrzeÁ…¼enia wÁ…‚asnoÁ…›ci i zachowaÁ„‡ je ubezpieczony od poÁ…¼aru i kradzieÁ…¼y, uszkodzenia eksplozji i wodnej oraz polityki tego ubezpieczenia na pierwsze Á…¼Á„…danie do wglÁ„…du Echt-pol.nl.

13. ObowiÁ„…zujÁ„…ce prawo / wÁ…‚aÁ…›ciwy sÁ„…d
13.1 We wszystkich umowach obowiÁ„…zuje prawo holenderskie.
13.2 Spory wynikajÁ„…ce z umowy pomiÁ„â„¢dzy Echt-pol.nl i miedzi, które nie mogÁ„… byÁ„‡ rozwiÁ„…zane w drodze wzajemnego porozumienia, wÁ…‚aÁ…›ciwy sÁ„…d w okrÁ„â„¢gu Wervershoof wiedzÁ„… chyba Echt-pol.nl wolÁ„… wskazuje róÁ…¼nicÁ„â„¢ wÁ…‚aÁ…›ciwy sÁ„…d miejsca zamieszkania kupujÁ„…cego, z wyjÁ„…tkiem sporów podlegajÁ„…cych jurysdykcji sÁ„…du okrÁ„â„¢gowego. oferowane (mobilne) operatory sieciowe. W przypadku tych ostatnich usÁ…‚ug, w których Echt-pol.nl peÁ…‚ni rolÁ„â„¢ poÁ…›rednika lub poÁ…›rednika, zastosowanie majÁ„… ogólne warunki wyÁ…¼ej wymienionych operatorów sieci.